Om projektet

Projektet Our Voices, som påverkar communities och samhälle genom mobilisering data och berättelser, vill bidra till att bygga och utveckla ett hållbart europeiskt nätverk av digitala Community Reporting Center, i syfte att nå ut till individer och grupper och i synnerhet de som är isolerade i eller exkluderade från samhället. Projektet finansieras av EU Erasmus + Programmet.

Människors berättelser kan bidra med kvalitativa data och förse forskning och organisationer med värdefulla och unika insikter.

Berättelserna kan användas för att identifiera viktiga teman, föra vidare upptäckter och slutsatser och användas för att påverka politiska processer och design för lokal social förändring. Digital Community Reporting är ett kraftfullt verktyg för att samla in berättelser från medborgare och nämnda målgrupper, men det saknas sammanhängande mekanismer för att göra dessa digitalt genererade berättelser, som exponerar värdefullt material av mänsklig erfarenhet, tillgängliga för beslutsfattare.

Projektet vill utveckla ett all-europeiskt trainee och utbildningsprogram, som syftar till att samla ihop berättelser för att skapa insikt och kunskap för målgrupperna.

Det innovativa träningsprogrammet och ramverket för de som kurerar berättelserna, leder till förädling av insamlade data. Data som samlas i en digital databas görs sedan tillgängliga genom ”open-access” plattformar. Dessa kuratorer (curators) har möjlighet att värdera de digitalt genererade berättelserna från olika communities och bearbeta dem så att de kan presenteras i lättillgängliga media format.

Projektets huvudmål är att utveckla:

  • Internationellt strategiskt partnerskap över Europa för att behålla och underhålla starka nationella gräsrots nätverk och nätverk mellan individer, så att deras röster kan höras i de snabbt växande Community Reporting nätverken.
  • En hållbar all-europeisk community av kuratorer (curators) som arbetar med att mobilisera, samla in och systematisera data för att uppmärksamma trender, behov och andra frågor.
  • Skapa kontakter med viktiga beslutsfattare nationellt och internationellt för att säkra att community röster hörs och möts med beslut och handling som gynnar de målgrupper som projektet riktar sig till.

The key deliverables for the project our:

Utveckling av utbildnings/träningsprogram för Digitala Kuratorer


Utbildnings/träningsprogrammet innefattar en handledning för utbildare, organisatörer och facilitatorer. Alla partners genomför en studie för att identifiera existerande digitala Community Reporter organisationer och hur de arbetar med att samla in, systematisera och dela data.

En workshop kommer att genomföras för att presentera och diskutera studiens resultat, med syfte att identifiera nyckelkompetenser som ska ingå i utbildnings/träningsprogrammet<.p>

Digital handbok för kuratorer


Eftersom Our Voices handlar om att underlätta för alla att delta och föra fram sina berättelser, kommer projektet speciellt att ta hänsyn till människor med funktionshinder. E-lärande boken presenterar också på ett icke-verbal sätt resultaten från projektet så att de som har läs- och språksvårigheter kan tillgodogöra sig innehållet.

Boken är speciellt utformad för t ex romer och flyktingar, men också för människor med inlärnings- och lässvårigheter. Boken kommer att innehålla samma avsnitt som finns i det digitala träningsprogrammet för kuratorer men med kompletterande material.

Virtuellt resursbibliotek


Den här webb-baserade databasen ger användare möjlighet att finna material som ger stöd i arbetet, t ex ariklar, ljudfiler, video, befintliga webb resurser och allt annat som kan stödja träningen av digitala kuratorer.

Det ska också fungera som ett virtuellt bibliotek där kurerade berättelser kan delas. Biblioteket struktureras så att det återger de aktuella områdena – lärande, support, aktuella målgrupper – socialt isolerade grupper, immigranter etc. Det ska också länkas till lärmaterial, webinars och e-lärande plattformar kopplade till projektet.

Biblioteket ger också åtkomst till projektets sociala medieplattformar och chatt-forum. Biblioteket ska kunna leva vidare efter projektets slut genom att nätverken som bildats fortsätter att lägga upp material. På sätt kan man säkra att den digitala kuratorn fortsätter att få stöd i sitt framtida arbete.